Detailed Notes on ภาษีที่ดิน

มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

อบต. ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          การเสียภาษีที่ดินเกินกำหนดเวลาจะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้จาก

ภาษีขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดี อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึงการปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนาเกลือสมุทร การทำสวนป่า การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค หรือจำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม และให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย และระยะเวลาในการประกอบเกษตรกรรมให้รวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตร ภาษีที่ดิน เพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดิน หรือการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลผลิต หรือการตัดวงจรโรคด้วย

ที่ดินท่ีมีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้ทําประโยชน์

ภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในนามของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้ในราชการ เพื่อใช้การประกอบศาสนกิจ

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาษีที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้สร้างเพื่อประโยชน์อะไร แบ่งสัดส่วนการคิดมูลค่า ดังนี้

 หน้าแรก คอมมูนิตี้ แท็ก คลับ เลือกห้อง ดูเพิ่มเติม

ทำการสำรวจอายุประเภท ลักษณะของทรัพย์สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *